Wednesday, June 27, 2012

പാഠം..

“കുരുവി ഗോപി ബോർഡിലേക്കു നോക്കി. ഗുരു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതിയതാണ്‌: പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞു; ഇനി പഠിക്കേണ്ടതേ ബാക്കിയുള്ളൂ.

അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും അവനു മനസ്സിലായില്ല. അതും പതിവുപോലെ നോട്ടുബുക്കിൽ കുറിച്ചെടുത്ത് അവൻ ആശ്വസിച്ചു.”

- (കുരുവി ഗോപി)

No comments:

Post a Comment